Làm một bài kiểm tra và kiếm $ 5!

Được thanh toán trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.